یک هایکوی زمستانی برای لبو!


بخار لبوی تازه
امید رهگذران
در سرمای زمستانی!

/ 2 نظر / 40 بازدید
شیرین

هایکو...چیز خیلی محشری هست...البته باید حواست باشد که "طبیعت" را ازش نگیری. همه اش آخر بسته به همین هست. کسی می تواند خودش را در حد یک "ناظر" در آورد که قبلش خوب در عظمت طبیعت حل شده باشد!بعله...[لبخند]