پست های ارسال شده در آدر سال 1386

پنج هايكو براي سكوت

۱ پروانهدر سکوتمی­پرد ---- ۲ افتادن ِ سیب ِ وحشیسکوت ِ دریاچه رامی­شکند ---- ۳ در سکوت پیش می­رودو گلدان را می­اندازدگربه ---- ۴ گل­های رزدر سکوت بیمارستانپژمردند ---- ۵ گل­ها دست به ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 24 بازدید

شش هايكو براي غازهاي وحشي

پس­مانده سفره رابرای غازها می­ریزدزن ِشمالی ----- در مهگم می­شوندغازهای وحشی ---- سردسته غازهابا فریادیفرمان فرود داد ---- تخم­ها را جابه­جا می­کندو دوباره می­نشیندغاز ---- پسرک از دست ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 50 بازدید