چهار هایکوی تابستانی!

شهابی می گذرد
از عرض ِ پنجره
کودک ِکنجکاو

- - -

ستاره شناس آماتور
زود به خانه می رود
شب ِ تابستانی

- - -

گرمای ماسه ها
خنکای کم رمق آب
پاهای برهنه

- - -

به خنکای میان سنگ ها
پناه می برد
مار ِ آبی

/ 1 نظر / 29 بازدید