هایکویی برای سینه سرخ

 

شکوفه داده درخت
در عمق زمستان
سینه سرخی!

/ 3 نظر / 41 بازدید
بارزی

گلکم قاصدکم رنگ و رخصار ه ی تو خبری دارد از سرخی لب های فرو رفته در کلمات بی شک رنگینند از قصه ی عشق من از این فرجام و از این پندار راه را رفته ام از پس شرمی طولانی و مبادت تو را خستگی و بی خبری