دو خرمالو و سه هزار هایکو

هایکوهای ِ عباس حسین‌نژاد

مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
6 پست
مهر 89
5 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
3 پست
مهر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
آذر 85
1 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
2 پست
هایکو
65 پست
زنجره
1 پست
ضدهایکو
1 پست
تسونامی
1 پست
بن‌لادن
1 پست
کدو
1 پست
مترو
2 پست
لبو
1 پست
پنجره
1 پست
رفتگر
1 پست
شب_تاب
2 پست
شالیزار
1 پست
پوشک
1 پست
گیلان
1 پست
شب_بهاری
2 پست
بنفشه
1 پست
سینه_سرخ
1 پست
آدم_برفی
1 پست
برف
3 پست
گنجشک
2 پست
پاییز
1 پست
شب_بو
1 پست
طبرستان
1 پست
هزارجریب
1 پست
گربه
1 پست
تابستان
3 پست
کوهستان
1 پست
خرس
1 پست
دختر
1 پست
ایران
4 پست
شقایق
1 پست
بهار
2 پست
جاده
1 پست
شکوفه
1 پست
زمستان
1 پست
دبستان
1 پست
کیوتو
1 پست