برگ های نارنجی
جارو می شوند
رفتگر نارنجی پوش


---


سیب، خرمالو، انار
پاییز
در میوه فروشی

----

صدای خش خش برگها
گم می شود
در سرفه های پیرمرد