آبی ِ روشن کوه
آبی ِ تیره آسمان
ماه تابستانی


---


قورباغه ها به آواز
در شالیزاران
ماه ِ تمام ِ تابستانی