حیاط خانه ما

هنوز نمدار است
لباس ها روی بند رخت
 باران شبانه بهاری

***

عکس: خودم؛ حیاط خانه ما در  نوکنده؛ گلستان