می گذرد از
بادبادک گیر کرده
گربه ای بر بام

---

پیرمرد
عطسه می کند
اولین باد پاییز