semi می‌شود زنجره، جیرجیرک!/ این کانجی این کلمه است!

 

مجال ِ کم
برای جیرجیرک ها
شب کوتاه تابستان

درباره جیرجیرکها یا همان semi اینجا بیشتر ببینید و بخوانید!