لب دریاچه کوهستانی
خرسی می‌کاود
باقیمانده سفره مسافران را