زیر درخت تادانه*
دختری ایستاده
زیبا و خوشبو

 

*تادانه: ون، درخت زبان گنجشک