بهار جلوه گری می کند
در میان شکوفه های هلو
با کفشدوزکی
 
عکس بزرگتر