۱

«آرم باش» می‌گوید
زن روستایی
به‌سوی درنای زخمی می‌رود!

 

۲

کوچ  ِ
شبانه ِ
 درناها

۳

طول دریاچه یخزده را
پیمود
درنای تنها...

۴

بخار ِ منقارهای ِ 
درناهای رقصان
صبح ِ زمستانی

۵

Tsuru - Grou

رویای ِ ‌پرواز ِ
درناهای کاغذی
کودک بیمار