۱

پروانه
در سکوت
می­پرد


----

۲

افتادن ِ سیب ِ وحشی
سکوت ِ دریاچه را
می­شکند


----

۳

در سکوت پیش می­رود
و گلدان را می­
اندازد
گربه----

۴

گل­های رز
در سکوت بیمارستان
پژمردند


----

۵

گل­ها دست به دست می­شوند
در سکوت ِ
 دو ع
اشق ِ جوان!