روی گلبرگ‌های ریخته‌ي
رزها
شبنمی چکید

بهانه‌ی هایکو