كمي گرم شد
در دستان ماهيگير

تن ِ ماهي

+

غذاي نوروز ماهي
با كرمي آويخته از قلاب
رسيد

+

ماهي
با دهان پاره
گريخت

جیرجیرک
نگران ماهی‌ها
سكوت كرد

بهانه‌ی سرایش: گردو : http://walnut.blogfa.com/post-73.aspx