ديدن ترجمه‌ي هايكوي ريتا عوده(هايكونويس فلسطيني) كه استراي ِ عزيز آن‌را روزانه ترجمه مي‌كند سبب آفرينش اين هايكوها شده‌است!

موج برداشته
درياچه
به بوي شكوفه‌ي آلو
 

***
پناه گرفته
زير شکوفه‌هاي آلو
داروك

***
به بوي شكوفه‌ي آلو
اجتماع كردند
گنجشكان

***
درناي ِ
درياچه‌ي بيوا
گيج‌ ِ عطر آلو

***
تخم فاخته
در محاصره‌ي
شكوفه‌هاي آلو

***
پرنده‌اي جهيد
آغشته به عطر آلو
تا ماه

***
ماه
براي بوييدن ِ شكوفه‌ي آلو
پايين آمده

***
قد كشيده
درخت ِ آلوي جوان
تا ماه!

***
نور ِ ماه
شبح ِ معطر ِ
درختان ِ آلو

***
قد مي‌كشد درخت آلو
عاشقانه
تا ماه!

***
شکوفه‌های آلو
سوار ِ باد
سوار ِ آب