semi

semi مي‌شود زنجره!

 شوجی را کنار بزن

صدای جیرجیرک‌ها

واضح نیست

 شوجی: پنجره کاغذی

 

***

semi مي‌شود زنجره!

پسرك بازي‌گوش 

 زنجره را

به دهان گربه داد

 زنجره در فارسي ظاهرن همان جيرجيرك است و در ژاپني سِمي که علامت ژاپنی‌اش بالای هر دو هایکو آمده‌است.