به نظر من اين هايکوی ماسااکا شيکی يکی از زيباترين هايکوهايی است که در موضوع پاييز سروده شده:

خرمالو يک پاييزواژه است که در هايکوی زير به کار رفته است

 

三千の
俳句を閲し
柿二つ

Sanzen no
haiku wo kemishi
kaki futatsu

Shiki
子規

دو خرمالو

و

سه هزار هايکو!