.

.

کمی آفتاب، کمی باران
کمی باد، کمی برف
روز زمستانی در پایتخت

.