.

.

انعکاس آفتاب
از کله‌ی بی‌موی مردی
عصر زمستانی

.

.