کپه‌ی زولبیاها
عبور کنان با دهان تلخ
پسرک روزه‌دار!