تقدیم می‌شود به  زنان مهربان سرزمین من

در این هایکو ـ قصه تلاش شده خط سیر منطقی از کودکی تا کهن‌سالی لحاظ شود.