می‌بارند کم و زیاد
توت از درخت
باران از آسمان بهار!