تاریک و روشن می‌شوند
برگ‌ها
ریزان در نیمه‌شب پاییز