کلاغان بر چنار بی‌برگ
گنجشکان بر سرو پربرگ
ماه آخر پاییز