دشنام می‌دهند
مردی و زنی
به پله برقی خاموش

---

هی می‌پرسد
کلافه کرده کناردستی‌اش را
غریبه در مترو

---

موبایل‌اش را به رخ می‌کشد
تازه به‌دوران‌رسیده
در مترو

----

مطالعه می‌کند
ولی چشمش به دیگران است
مرد جوان در مترو

----

در ازدحام جمعیت
حتا پیداست
موی کاشته‌شده