متمایزش کرده
موی سفید
در شلوغی جوانانه مترو

-----

بی دلیل به هم نگاه می کنند
و می خندند
زوج تازه در مترو


-----

دلش به هزار راه می رود
زن جوان
قطار مترو به ایستگاه بعد

-----

فکرش مانده
پیش دخترک در قطار مترو
پله برقی ولی بالا می رود