.

نه سرد و نه گرم
کسی شنا نمی کند
بادبادک ها بر فراز ساحل‬

.

.