.

.

باد بهاری
بی اعتنا به اندوه ِ مرد
می وزد!

.

.